Three coins: - a 1 dollar coin (1920), portrait... - Lot 353 - Tessier & Sarrou et Associés

Lot 353
Go to lot
Estimation :
300 - 400 EUR
Result with fees
Result : 20 480EUR
Three coins: - a 1 dollar coin (1920), portrait... - Lot 353 - Tessier & Sarrou et Associés
Three coins: - a 1 dollar coin (1920), portrait of Yuan Shikai and struck Yi Yuan and Zhonghua Minguo jiu nian - a coin Guangxu Yuanbao - Jiangnan shao zao, value Kuping qi qian er fen (7 mace and 2 candareans), dated jiachen (1904) and dragon - a coin Guangxu Yuanbao, Yunnan shao zao, value Kuping qi qian er fen (7 mace and 2 candareans), and dragon
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue