Shinshinto tanto MEIJI period (1868 -... - Lot 32 - Tessier & Sarrou et Associés

Lot 32
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Result with fees
Result : 1 920EUR
Shinshinto tanto MEIJI period (1868 -... - Lot 32 - Tessier & Sarrou et Associés
Shinshinto tanto MEIJI period (1868 - 1912) Unsigned (mumei) Lame (sugata): unokubi zukuri, iori mune, o-kissaki Forging pattern (hada): masame Temper (hamon): suguha on kissaki then toran Tip (boshi): o-maru Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, kiri yasurime Length (nagasa): 25 cm Mounting (koshira-e): made of aikuchi Fuchi kashira koiguchi kojiri: made of black lacquer Scabbard (saya): made of matte black lacquer
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue