Shinshinto tanto MEIJI period (1868 - 1912)... - Lot 32 - Tessier & Sarrou et Associés

Lot 32
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Result with fees
Result : 1 920EUR
Shinshinto tanto MEIJI period (1868 - 1912)... - Lot 32 - Tessier & Sarrou et Associés

Shinshinto tanto


MEIJI period (1868 - 1912)


Unsigned (mumei)


Lame (sugata): unokubi zukuri, iori mune, o-kissaki


Forging pattern (hada): masame


Temper (hamon): suguha on kissaki then toran


Tip (boshi): o-maru


Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, kiri yasurime


Length (nagasa): 25 cm


Mounting (koshira-e): made of aikuchi


Fuchi kashira koiguchi kojiri: made of black lacquer


Scabbard (saya): made of matte black lacquer

My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue