Shinshinto katana Epoque MEIJI (1868 - 1912)...

Lot 31
Aller au lot
Estimation :
2000 - 3000 EUR
Result with fees
Result : 3 584EUR

Shinshinto katana Epoque MEIJI (1868 - 1912)...

Shinshinto katana
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Signé (mei) : Hyuga (no) Kami Masayuki, Gyonen nanaju roku ka [Fait à soixante-seize ans]
Lame (sugata) : unokubi zukuri, iori mune, naginata-hi
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : yakizume
Fusée (nakago) : ubu keitai, katayama kengyo nakagojiri, un mekugi ana, higaki yasurime
Longueur (nagasa) : 60,9 cm
Fourreau (saya) : shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Retourner au catalogue